Korzystanie z cookies

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Więcej informacji na temat cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Raz na zawsze!

Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszenia konkursowe!
Otrzymaliśmy ogrom zabawnych cytatów. I chociaż są to cytaty z rodzinnych sprzeczek, to jest w nich dużo ciepła i miłości 😊
Mamy nadzieję, że przywołanie tych wspomnień było dla Was miłą, sentymentalną podróżą do czasów dzieciństwa.
Jury miało nie lada gratkę. Wyłoniło laureatów, którzy pożegnają domowe sprzeczki o zmywanie raz na zawsze.

Sprawdźcie kto wygrał zmywarki Bosch.

Poznaj Laureatów

pralka + suszarka

Zmywarkę marki Bosch SMS6ECI93E wygrali:

1
Agnieszka, a*******@**.pl
Łukasz, e*******@*****.com
3
Cezary, c*****@****.pl

Konkurs zakończony

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostaną podane BSH nie będzie w stanie wykonać działań opisanych w niniejszym Regulaminie.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe, tj.

 • - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO” - dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących:
  • Państwa udział w Konkursie, weryfikowaniu zgodności zgłoszeń z Regulaminem Konkursu, wyłonienie Zwycięzców, przyznanie Nagrody, rozpatrywanie reklamacji;
  • cele analityczne i statystyczne;
  • zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowanie historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności;
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  • wewnętrzne cele biznesowe, wewnętrzny/zewnętrzny audyt, wewnętrzne rozliczenia BSH, weryfikacja zgodności z procedurami wewnętrznymi BSH;
  • marketing bezpośredni produktów i usług własnych BSH;
  • jeżeli wyrazili Państwo również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu;
 • - w celu spełnienia wymogów wynikających z prawa (np. w zakresie przechowywania danych księgowych, zobowiązań podatkowych BSH związanych z wydaniem Nagrody). W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

[Profilowanie] Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną będziemy dokonywać profilowania poprzez analizę Państwa danych oraz wykorzystywanie Państwa danych zebranych w toku Konkursu w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować w wysyłanych Państwu treściach marketingowych. W ramach profilowania możemy łączyć dane osobowe z Państwa konta MyBosch zebrane w ramach innych promocji, w których brali Pastwo udział, w tym z promocji z aplikacji Home Connect oraz internetowego sklepu serwisowego Organizatora. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa prawa.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celach profilowania do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

[Prawo sprzeciwu] Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jak np. wobec przetwarzania w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w tym do sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] [Wycofanie zgody] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=pl. Wycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” znajdującego się w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: Data-Protection-PL@bshg.com.

[Inspektor Ochrony Danych] Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. Agencja, podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kancelarie prawne, organy administracji oraz sądy i inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.